+31 (0) 650222969

+31 (0) 475375043

info@robomotive.nl​

 

Search

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE GIVE EYES TO ROBOTS

TO GIVE YOU A HELPING HAND

 

+31 (0) 650222969

+31 (0) 475375043

info@robomotive.nl​

 

©  2018 Robomotive BV

Contact

 

Marie Curieweg 16

6045 GH Roermond

 

T: +31 (0) 650222969

T: +31 (0) 475375043

M: info@robomotive.nl

Index

 

Home

About

Projects

Partners

Media

News

Search

 

Contact

 

Marie Curieweg 16

6045 GH Roermond

 

T: +31 (0) 650222969

T: +31 (0) 475375043

M: info@robomotive.nl

Index

 

Home

About

Projects

Partners

Media

News

Search

 

©  2018 Robomotive BV

Marie Curieweg 16

6045 CH Roermond

 

T: +31 (0) 650222969

T: +31 (0) 475375043

M: info@robomotive.nl

Robomotive Robomotive, gevestigd aan Marie Curieweg 16

6045GH Roermond

The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.robomotive.nl

Marie Curieweg 16

6045GH Roermond

The Netherlands  0031475375043

 

Michael Vermeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Robomotive Hij/zij is te bereiken via m.vermeer@robomotive.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Robomotive verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@robomotive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Robomotive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Robomotive analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Robomotive neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Robomotive) tussen zit. Robomotive gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Robomotive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                     > Bewaartermijn > Reden                         

Adres                                             > Bewaartermijn > Reden

Enzovoort                                     > Bewaartermijn > Reden 

 

Delen van persoonsgegevens met derdenRobomotive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenRobomotive gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Robomotive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@robomotive.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Robomotive wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenRobomotive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@robomotive.nl